Referat fra årsmøte Vessinglia Hytteforening 8/6-2014

 

Styreleder Foss ønsket velkommen, og med 28 fremmøtte var oppmøtet bra med tanke på godværet.

 

1: Innkalling-godkjent

    Dagsorden-godkjent

    Møteleder-styreleder Foss

    Referent-sekretær Aasegg

    Underskriving av protokoll-Svartås og Sverre Hansen

 

2: Årsberetning ble lest og godkjent med følgende kommentarer:

Svendsen som er sjef for hytteforeningens hjemmeside ønsker innspill på hva medlemmene       ønsker å finne på hjemmesiden. Infokanal for medlemmene fra styret og fra andre medlemmer om ting som kan være interessante for flere å få vite, er eksempler på hva som kan legges inn. Medlemmene oppfordres til å bidra.

Ble også informert om at fra i vinter vil bli automatisk utkjøringssløyfe ved bommen, dvs behøver ikke å ringe ved utkjøring.

 

3: Styrehonorar: Utbetales ikke.

 

4: Vinterbrøyting: Fungerer OK med Aas og Høgli, mulig å ringe Aas ved behov midt i uka.

     Avtalen er brøyting fra torsdag til søndag.

     Hytteforeningen har nå fått regning fra Høgli på 7 års brøyting. Se regnskap.

 

5: Regnskap for 2013: Gjennomgått og godkjent med presisering at utgifter til montering av  

    gjerde og kontingent til Norsk Hytteforening gjelder for både 2012 og 2013.

    Utestående medlemskontigent og brøyteavgift, 7 stk til sammen kr 12600.- Styreleder

    purrer på de aktuelle.

    Brøyteregnskap gjennomgått med følgende presisering: antatt kostnad fra Høgli 10000.-

    pr år, reell kostnad 12500 pr år pga uteglemt moms på 25%. I tillegg økning fra 40000.- til   

    60000.- +mva pr år fra Aas.

    Brøytekontoen mangler da totalt 31900.-, som dekkes inn v ekstra innbetaling på ca 615.-

    fra alle i brøytelaget.

    Bomregnskap gjennomgått. Avsluttes som eget regnskap og føres inn i brøyteregnskapet.

 

6: Budsjett; ettersendes medlemmene.

 

7: Valg: valgkomiteen har fått ja fra alle som var på valg til å ta en periode til, dermed er

    styret og revisor de samme som før.

 

8: Eventuellt: All strømkabling skal ned i jorda i jordkabel, men prioritering er ikke kjent.

    Ingen økning i medlemsavgift og brøyteavgift i år foruten ekstrainnbetalingen.

 

For styret: Per-Anders Aasegg sekretær

 

Protokoll godkjent dato

Sverre Hansen                                                 Kjell Ove Svartås

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til startsiden

 

29.04.2013

 

 

Innkalling til

ÅRSMØTE 2013

 

Møtet arrangeres som vanlig på 1.pinsedag som i år er søndag 19.mai.
Vi starter kl 18.00 og stedet er kafeteriaen ved foten av skiheisen.

 


Dagsorden for møtet:

                    

 1. Formaliteter
  a          Åpning
  b          Godkjenning av innkalling
  c          Godkjenning av dagsorden
  d         Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 2. Styrets Årsberetning

 3. Styrehonorar
  Godkjenning av styrehonorar

 4. Elektrisk bom

-          Pristilbud

-          strømforsyning

 1. Årsregnskap for 2012
  Det fremlegges separate regnskaper for hytteforeningen, brøytelaget og totalregnskap

 2. Budsjett 2013

 3. Valg

Leder Erling Foss                  på valg
Steinar Berg                           ikke på valg

Jakob Solvold                        ikke på valg

Trygve Vevang                                  på valg

Erik Halvorsen                                   på valg


Revisor Svein Lidahl             på valg
valgkomité

Odd Karl Steen

Gunn Iren Berg Svendsen

 

 1. Innkomne saker

 

           

Hvis noen har forslag til saker på årsmøtet, utenom de på dagsorden fra styret så må de sendes meg innen 14.5.13

 

 

 

Hjertelig velkommen

 

Hilsen styret

 

 

 

 

 

Vessinglia hytteforening - årsmøte 2012

Søndag 27.mai 2012

 

Referat:

Tilstede: 28 stemme berettigede medlemmer

 

1. Godkjenning av innkalling.

Knut Karlsen og Hans Gulliksen ble valgt til å underskrive protokollen.

Erling Foss ble valgt til møteleder.

Gunn Iren Berg Svendsen ble valgt til referent.

 

2. Årsberetning gjennomgått. Det ble gjort en presisering av punkt 11 i

beretningen. Brøyteavgiften økes fra kr 1 250,- til kr 1 600,- dette har

sammenheng med økning fra kr. 40 000 ti kr. 60 000 fra Einar Aas. Mva

kommer i tillegg på summen. Dvs kr 75000,- i brøyteavgift til Einar Aas.

Oddbjørn Høgli skal på nytt kontaktes vedr manglende fakturering for

brøytingen.

Vedtak: Årsberetningen godkjent.

 

3. Styrehonorar.

Vedtak: Det settes av kr. 4 000,- til styrehonorar. Styret gis fullmakt til

fordeling.

 

4. Utgifter til skispor legging.

Vedtak: Alle utgifter til sporlegging dekkes. Styret fastsetter i tillegg et

honorar til Erling Foss for jobben.

 

5. Gapahuk. Det ble diskutert behovet/ønske om felles gapahuk.

Prøvevotering ble foretatt. 4 stemte for utredning av gapahuk prosjektet

og 24 stemte mot. Med bakgrunn i prøvevoteringen ble det fattet følgende

vedtak.

Vedtak: Saken avsluttes.

 

6. Regnskapet gjennomgått.

Vedtak: Regnskapet godkjent.

 

7. Budsjett 2012.

Vedtak: Budsjettet godkjent

 

8. Valg.

Gunn Iren Berg Svendsen og Odd Karl Steen var på valg.

- Steinar Berg og Jakob Solvold, foreslått som nye styremedlemmer.

- Gunn Iren Berg Svendsen og Odd Karl Steen foreslått som ny

valgkomite.

- Forslag om gjenvalg av Svend Asmund Lidahl som revisor.

Vedtak: Forslag til nye styremedlemmer, revisor og valgkomite

godkjent.

- -

9. Innkommet sak - investering i elektrisk bom.

Det ble foretatt en prøve votering for eller mot ny løsning for bom.

Enstemmig tilslutning til ny bom.

 

Vedtak: Styret utreder ulike alternativer for elektrisk bom. Kostnad,

driftssikkerhet og løsning. Alternativene sendes ut på mail til

medlemmene.

Årsmøtet avsluttet.

 

3 saker ble tatt opp' utenfor årsmøte

 

1. Utvidelse av medlemsmassen i velforeningen. Det har kommet

forespørsler om medlemskap fra hytteeiere på andre siden av 705 og fra

hytteeiere ved heisen. Styret vurderer grensene og får mandat til å

bestemme dette.

 

-~2. Kart over hyttefeltet. Hvem bor-hvor. Sverre-Hansen-arbeider-med -

oppdatering av kart. Så snart han er ferdig sendes dette ut til

medlemmene.

 

3. Moliaden 2013. Ingen har foreløpig meldt sin interesse for å arrangere

denne. Først til mølla. Meld fra til styret.

 

Søndag 27.mai 2012

 

Knut Karlsen                                                                  Hans Gulliksen 

     Sign.                                                                              Sign.           

 

 

 

03.05.2012

 

 

 Til alle hytteeiere i Vessinglia

 

Innkalling til

ÅRSMØTE 2012

 

Møtet arrangeres som vanlig på 1.pinsedag som i år er søndag 27.mai.
Vi starter kl 18.00 og stedet er kafeteriaen ved foten av skiheisen.

 


Dagsorden for møtet:

                    

 1. Formaliteter
  a          Åpning
  b          Godkjenning av innkalling
  c          Godkjenning av dagsorden
  d         Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 2. Styrets Årsberetning

 3. Styrehonorar
  Godkjenning av styrehonorar

 4. Utgifter skispor
  Godkjenning av utgifter til skispor.

 

 1. Gapahuk
  Status

 

 1. Årsregnskap for 2011
  Det fremlegges separate regnskaper for hytteforeningen, brøytelaget og totalregnskap

 2. Budsjett 2012

 3. Valg

Leder Erling Foss                  ikke på valg
Gunn Iren Berg Svendsen     på valg

Odd Karl Steen                                 på valg

Trygve Vevang                                  ikke på valg

Erik Halvorsen                                   ikke på valg


Revisor Svein Lidahl             på valg
valgkomité

Jon Bernard Ås

Kjell Ove Svartås

 

 1. Innkomne saker

           

Hvis noen har forslag til saker på årsmøtet, utenom de på dagsorden fra styret så må de sendes meg innen 25.5.12

 

Hytteforeninga spanderer kaffe og gobit mens andre former for føde må medbringes.

 

 Hjertelig velkommen!

 

 

Hilsen Styret

 

 

 

 Vessinglia Hytteforening

 

BRØYTING AV EKSTRA STIKKLOMMER OG SIDEVEIER LANGS HOVEDVEIEN

Gjeldende regler for årets -2011- inngåtte brøyteavtale:

 • Brøyting langs ved "hovedveien" - fra fylkesveien til stopp v/den øvre ferista - foretas av Einar Aas. Parkeringsplasser for hytteeierne ordnes ved at brøytebredden i "hovedveien" utvides der dette er mulig for skrå eller langsgående parkering. I øvre ende av brøytet veg skal det brøytes for minimum 10 parkeringsplasser langs veien.  Stikkbrøyting ved øvre ferist - ” Parkering Forbudt", da det er snuplass
 • Brøyting av sideveier eller stikklommer inngår ikke i denne avtalen. De av medlemmene som har et slikt behov tar dette direkte med brøyteren/Einar Aas og betaler han for dette. 

 

STYRET

 

 

 

 

 

18.05.2011

Til alle hytteeiere i Vessinglia

 

Innkalling til

ÅRSMØTE 2011

 

Møtet arrangeres som vanlig på 1.pinsedag som i år er søndag 12.juni.
Vi starter kl 18.00 og stedet er kafeteriaen ved foten av skiheisen.

 

Innkallingen sendes også i år samtlige hytteeiere i Vessinglia slik at alle som enda ikke er medlemmer, har mulighet til å komme på møtet også.


Dagsorden for møtet:

                    

 1. Formaliteter
  a          Åpning
  b          Godkjenning av innkalling
  c          Godkjenning av dagsorden
  d         Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 2. Styrets Årsberetning

 3. Styrehonorar
  Godkjenning av styrehonorar

 4. Utgifter skispor
  Godkjenning av utgifter til skispor.

 

 1. Gapahuk
  Velge komite for å sette i gang bygging (dugnad)

 

 1. Årsregnskap for 2010
  Det fremlegges separate regnskaper for hytteforeningen, brøytelaget og totalregnskap

 2. Budsjett 2011

 3. Valg

Leder
2 styremedlemmer
Revisor
medlemmer til valgkomité


Andre saker enn de som er angitt på dagsorden kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet, men i etterkant av møtet er det fritt frem

Hytteforeninga spanderer kaffe og vafler mens andre former for føde må medbringes.Hjertelig velkommen!

 

 

Hilsen Styret

 

 
REFERAT ÅRSMØTE 2010

 

Møtet avviklet på kafeteriaen ved skiheisen 23.mai. kl 18.00

 

Tilstede    16   hytteeiere.  26 totalt.


Dagsorden for møtet:

                    

 1. Formaliteter
  Åpning av styreleder

2.  Godkjenning av innkalling

      Godkjent


3.  Godkjenning av dagsorden

      Godkjent


4.               Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 

      Møteleder: Erling Foss

 

      Referent: Kjell Ove Svartås

 

      Protokollunderskrivere:          Svein Asmund Lidahl og Odd Karl Steen

5        Styrets Årsberetning
 Opplest og godkjent


6.    Styrehonorar
      
Godkjent

 1. Utgifter skispor
   
  Godkjent

 

 1. Gapahuk

Godkjent bygging av gapahuk

 1. Årsregnskap for 2009

Godkjent

 

 1. Budsjett 2010

Godkjent NB sjekke bytte av bank

 1. Valg (Valgkomiteens innstilling er vedlagt)
   Erling Foss       Styreleder      ikke på valg               
   Trygve Vevang                      ikke på valg              

Gunn Iren Berg Svendsen        på valg
 Kjell Ove Svartås                    ikke på valg              
 Jon Bernard Ås                       på valg

 

 Revisor  Svein Lidahl                                   

 Valgkomite  Jostein Kulås og John Gunnar Næss

 

 

 

Nytt styre valgt av årsmøte 23.5.10:

 

Erling Foss styreleder

Kjell Ove Svartås

Trygve Vevang

Gunn Iren Berg Svendsen

Odd Karl Steen

 

Revisor Svein Lidahl

Valgkomite: Jon Bernard Ås  og John Gunnar Næss

 

 

UNDERSKRIFTER:

 I tillegg fikk Erik Halvorsen ei fiskeveske som takk for sine bidrag til nettsida vår.


Til alle hytteeiere i Vessinglia

 

Innkalling til

ÅRSMØTE 2010

 

Møtet arrangeres som vanlig på 1.pinsedag som i år faller på 23.mai.
Vi starter kl 18.00 og stedet er kafeteriaen ved foten av skiheisen.

 

Innkallingen sendes også i år samtlige hytteeiere i Vessinglia slik at alle som enda ikke er medlemmer, har mulighet til å bli det før årsmøtet.


Dagsorden for møtet:

                    

 1. Formaliteter
  a          Åpning
  b          Godkjenning av innkalling
  c          Godkjenning av dagsorden
  d         Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 2. Styrets Årsberetning

 3. Styrehonorar
  Godkjenning av styrehonorar

 4. Utgifter skispor
  Godkjenning av utgifter til skispor.

 

 1. Gapahuk
  Godkjenning av bygging gapahuk

 

 1. Årsregnskap for 2009
  Det fremlegges separate regnskaper for hytteforeningen, brøytelaget og totalregnskap

 2. Budsjett 2010

 3. Valg (Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen)
  2 styremedlemmer
  Revisor
  medlemmer til valgkomité


Andre saker enn de som er angitt på dagsorden kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet, men i etterkant av møtet er det fritt frem

Hytteforeninga spanderer kaffe og kaker mens andre former for føde må medbringes. 

Hjertelig velkommen!

 

 

Hilsen Styret

 

 

 

 

 

 

 

01.06.09

 

 

 

Trekning av premier på årets trimposter

 

 

 

Storvollvola                                            Sandtak før Kobbtjønna

1.pr truger Hilde Skjesol                      1.pr truger Torill Vik

2.pr vinsett Ola Hogstad                      2.pr vinsett Liv Gulliksen

3.pr vinsett Knut Karlsen                     3.pr vinsett Sigrun Grande

 

Premiene er sponset av løypekjører.

 

 

 

 

I tillegg har Even Roald Vevang fått tildelt 1 fiskeveske av undertegnede for bidrag til nettsida. Premien håper vi kan inspirere flere til at flere sender inn stoff til hjemmesida.

 

Kjell Ove

 

 

 

 

28.04.09

 

Medlemmer i

Vessinglia hytteforening

 

 

Trondheim 2009-04-27

 

Vår ref.:  08102/jgn                                                              Deres ref.:

 

Årsmøte 2009

 

Hei alle sammen
Vedlagt kommer innkalling til årsmøtet med saksdokumenter.

For dere som får innkallingen som e-post, vil også innbetaligsgiroene komme som e-post ca 14 dager før betalingsfristen.

Vel møtt i alpinbakken den 31.mai 2009 – kl 18.00

 

Vennlig hilsen

 

 

 

John G Næss, styreleder

 

 

 

 

 


Til alle hytteeiere i Vessinglia

 

Innkalling til

ÅRSMØTE 2009

Møtet arrangeres som vanlig på pinsedagen som i år faller på 31.mai.
Vi starter kl 18.00 og stedet er kafeteriaen ved foten av heisen.

 

Innkallingen sendes også i år samtlige hytteeiere i Vessinglia slik at alle som enda ikke er medlemmer, har mulighet til å bli det før årsmøtet


Dagsorden for møtet:

                    

 1. Formaliteter
  a          Åpning
  b          Godkjenning av innkalling
  c          Godkjenning av dagsorden
  d         Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 2. Styrets Årsberetning

 3. Styrehonorar
  Godkjenning av styrehonorar

 4. Justering av brøyteavgift
  Nødvendig øking for å ivareta et stadig økende krav tilfremkommelighet og parkeringsmulighet.

 5. Årsregnskap for 2008
  Det fremlegges separate regnskaper for hytteforeningen, for inngjerding og for brøytelaget

 6. Budsjett 2009

 7. Valg (Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen)
  Styreleder for 2 år
  2 styremedlemmer
  Revisor
  2 medlemmer til valgkomité


Andre saker enn de som er angitt på dagsorden kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet, men i etterkant av møtet er det fritt frem

Hytteforeninga spanderer kaffe og kaker mens andre former for føde må medbringes.


Til de som får innkalling pr post, vedlegger vi også innbetalingsgiroer både for medlemskontingent og brøyteavgift.  Dette er gjort for å spare porto og vi presiserer at det er ett års oppsigelse både på kontingent og brøyteavgift

 

Hjertelig velkommen!

 

 

Hilsen Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

29.06.08

 

Til alle hytteeiere i Vessinglia

 

Innkalling til

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2008

Møtet arrangeres  i kafeteriaen ved foten av heisen
søndag den 20. juli kl 10.30

 


Dagsorden for møtet:

                    

 1. Formaliteter
  a
            Godkjenning av innkalling
  b          Godkjenning av dagsorden
  c          Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 

2.   Endring av vedtektene
For å kunne opprette bankkonto i hytteforeningens navn, må vi heretter være registrert i Brønnøysundregisteret. Det har vi søkt om, men søknaden er avslått på grunn av at vedtektene ikke er i samsvar med forutsetningene for registrering. For å tilfredstille kravene legger derfor styret frem følgende forslag til endringer i gjeldende vedtekter:

Til § 5 gjøres følgende tilføyelse:
Foreningen forpliktes ved styreleders underskrift, eventuelt ved nestleders underskrift sammen med et styremedlem.
I § 9 endres sistesetning fra flg tekst: Ved oppløsning tilbakeføres hytteforeningens frie midler til de av hytteeierne som er medlemmer på oppløsningstidspunktet.

til
Ved eventuell endelig oppløsning overføres hytteforeningens frie midler til Tydal Idrettslag.Hjertelig velkommen!

 

 

Hilsen Styret

 

 

 

18.05.08

 

Vessinglia Hytteforening

 

Det nyvalgte styret i foreninga hadde sitt første møte umiddelbart etter årsmøtets avslutning den 11. mai og etter konstituering ser styret slik ut:

 

Styreleder                                          John G Næss                          922 66 548
Nestleder og kasserer                         Jon Bernhard Ås                    950 65 191

Sekretær                                             Erling Foss                             916 86 140

Styremedlem                                      Gunn Iren Berg Svendsen     934 60 310
Styremedlem                                      Kjell Ove Svartås                   900 14 269

Jon Bernhard har i tillegg til NK oppgaven, heretter og så ansvar for alle utgifter er hjemlet i årsmøte/styrevedtak og at de havner på riktig plass i regnskapet


Erling
har i tillegg til sine sekretæroppgaver også totalansvar for all løypekjøring (foreløpig har han også alle utgiftene). Han har også sammen med familien, påtatt seg ansvaret for at gjerdet er oppe eller nede på riktig tidspunkt.

Kjell Ove er hovedansvarlig Vhs Hjemmeside – vårt ansikt utad

Erling og Kjell Ove er også de som normalt møter opp følger beitende gjester tilbake hjemlige trakter, men henstiller til alle medlemmer om å ta affære uten nærmere anmodning. Enkelte sauefamilier synes å være i den tro at gjerdet ikke gjelder akkurat dem.

 

Og Gunn Iren – ja hun er ny i denne sammenheng, men hennes spesialiteter vil gradvis bli utnyttet og hun kan nok ikke gjøre regning med så mange frihelger i tiden som kommer.

Medlemskontakt og ideutvikling er et fellesansvar som må danne grunnlaget for styrets arbeid. Det samme gjelder tiltak som må til for å nå den foreløpige målsetting

 

Har du som medlem ett eller annet på hjertet – en god ide, et forslag eller et spørsmål så ta kontakt med styreleder eller den som ligger nærmest i saksområdet.

 

John Gunnar

 

 

09.04.08


Til alle hytteeiere i Vessinglia

 

Innkalling til

ÅRSMØTE 2008

Møtet arrangeres som vanlig på pinsedagen som i år kommer allerede 11.mai. Vi starter kl 18.00 og stedet er kafeteriaen ved foten av heisen.

 

Innkallingen sendes også i år samtlige hytteeiere i Vessinglia slik at alle som enda ikke er medlemmer, har mulighet til å bli det før årsmøtet


Dagsorden for møtet:

                    

 1. Formaliteter
  a          Åpning
  b          Godkjenning av innkalling
  c          Godkjenning av dagsorden
  d          Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 2. Styrets Årsberetning

 3. Styrehonorar
  Godkjenning av styrehonorar

 4. Justering av brøyteavgift
  Nødvendig øking for å ivareta et stadig økende krav tilfremkommelighet og parkeringsmulighet.

 5. Årsregnskap for 2007
  Det fremlegges separate regnskaper for hytteforeningen, for inngjerding og for brøytelaget

 6. Budsjett 2008

 7. Valg (Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen)
  2 styremedlemmer
  Revisor
  2 medlemmer til valgkomité


Andre saker enn de som er angitt på dagsorden kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet, men i etterkant av møtet er det fritt frem

Hytteforeninga spanderer kaffe og kaker mens andre former for føde må medbringes.


Til de som får innkalling pr post  vedlegger vi også innbetalingsgiroer både for medlemskontingent og brøyteavgift  Dette er gjort for å spare porto og vi presiserer at det er ett års oppsigelse både på kontingent og brøyteavgift

 

Hjertelig velkommen!

 

 

Hilsen Styret

 

 

 

 

23.08.07

 

Hei igjen

For at styret skal kunne forberede vinteren og de utgifter som følger med, trenger vi som kjent penger og de eneste inntektene vi har kommer fra dere.

Jeg tillater meg derfor å minne om at brøyteavgifta forfaller til betaling den 1. september.

 

Kontonummeret er som vanlig 8601 11 16428 og beløpet kr 1 100 + kr 250 for de som har "brøyting nesten til døra" (som vedtak på årsmøte).

Noen av dere har allerede betalt, men til gjengjeld er det forsatt noen etternølere når det gjelder kontingenten på kr 250.

Ved betalinger over nettgiro får vi alltid oppgitt betalerens navn. Ved annen for betaling er vi avhengig av at rubrikken"Betalingsinformasjon" inneholder betalerens navn (for at vi skal få opplysningene direkte på bankutskrifta).

Med håp om god hjelp fra dere - vennlig hilsen John Gunnar

 

 

21.08.07

 

Hei alle sammen!

 

Etter en sommer der det fine været har gitt ro i kropp og sinn, er det igjen på tide å aktivisere hjernen til innsats.

Postkassestativet er fortsatt ikke på plass, men gjennomgår pt en grundig behandling og vil nok når det er ferdig, bli et fint ansikt utad og representativt for hytteforeningens ambisjoner.

Styret vil sørge for at det blir et tilstrekkelig antall felleskasser for aviser, men de av dere som ønsker å fortsette med egne/private kasser, må snarest gi oss en tilbakemelding. Utgifter til private kasser dekkes eieren, men styret vil av hensyn til helheten måtte anskaffe alt som monteres på stativet.

 

Ha en fortsatt fin sommer og høst i Vessinglia

John Gunnar

 

29.05.07

REFERAT ÅRSMØTE 2007

 

Møtet avviklet på kafeteriaen ved skiheisen 27.mai. kl 18.00

 Tilstede   26   hytteeiere 26   totalt.

Dagsorden for møtet: 

 1. Formaliteter
  Åpning av styreleder

2.  Godkjenning av innkalling

      Godkjent


3.  Godkjenning av dagsorden

      Godkjent


4.               Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 

      Møteleder: John Gunnar Næss

 

      Referent: Erling Foss

 

      Protokollunderskrivere:          Terje Berg og Odd Forseth

5        Styrets Årsberetning
 Opplest og godkjent


6.    Styrehonorar
      
Godkjent

 1. Justering av brøyteavgift
   
  Godkjent

 2. Årsregnskap for 2006

Godkjent

 1. Budsjett 2007

 Godkjent

 1. Valg (Valgkomiteens innstilling er vedlagt)
   John Gunnar Næss  Styreleder      
  Gjenvalgtt for 2 år
   Styremedlem   Erling Foss                          Gjenvalgt for 2 år

 Styremedlem Kjell Ove Svartås             Valgt for 2 år

 Revisor  Svein Lidahl                        Gjenvalgt


Valgkomite  Jostein Hagen               
Gjenvalgt for 1 år 
                      og  Jo Sirnes                 Valgt for 1 år

                              


Protokollunderskrift:   Odd Forseth (sign)      Terje A Berg  (sign)