tilbake til startsiden

 

 

Vedtekter for

Vessinglia Hytteforening

Revidert 20.07.2008

 

 

§ 1

Vessinglia hytteforening er en hytteforening som består av hytteeiere i Vessinglia ved Mosjøen i Tydal Kommune.

 

§ 2

Hytteforeningens formål er å verne om og fremme medlemmenes interesser knyttet til hytteeiendommene ved å:

·         tale deres sak i felles anliggender ovenfor så vel private kontraktsparter som statlige-, fylkeskommunale- og kommunale myndigheter.

·         holde seg orientert om utviklingen av den kommunale hyttepolitikk og informere medlemmene om dette ved ellers å være høringsinstans i saker som berører hytteområdet.

·         holde løpende kontakt med Norges Hytteforbund (NHF).

 

§ 3

Rett til medlemskap i hytteforeningen har hytteeiere innenfor det i § 1 beskrevne området. Det er bare hjemmelshaver/tomteeier/fester, eller den som denne gir skriftlig fullmakt, som kan oppnå medlemskap, slik at det blir høyst 1 medlem pr. hytte.

 

§ 4

Hytteforeningens høyeste organ er årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Kunngjøring om årsmøtet skjer skriftlig til medlemmene (eller på annen forsvarlig måte) med minst 1 måneds varsel.

Dagsorden i henhold til disse vedtekter og styrets forslag til saksliste (evt. valgkomiteens innstilling) vedlegges innkallingen.

 

Dagsorden for årsmøtet omfatter:

a)     Styrets årsberetning

b)     Styrets årsregnskap

c)      Styrets- og medlemmenes fremlagte saker

d)     Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år

e)     Budsjettforslag basert på den vedtatte kontingent

f)      Valg av styre

        - styrets leder velges særskilt

g)     Valg av revisor

h)     Valg av to personer som valgkomité

 

Hvert medlem har 1 stemme ved avstemningene.

Medlemmer kan møte ved fullmektig (repr. med fullmakt fra hytteeier), med mindre annet fremgår spesielt av disse vedtekter

(se §§ 8 og 9).

Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

 

§ 5

Hytteforeningens styre består av totalt 5 medlemmer som velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Lederen velges særskilt.

Styret vil bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Det velges egen revisor samt to personer som valgkomité i tillegg til selve styret.

Alle beslutninger krever alminnelig flertall. Ved styrets møter føres egen protokoll. Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten eller i saker med direkte betydning for medlemmenes personlige kontraktsforhold som hytteeier.

Foreningen forpliktes ved styreleders underskrift, eventuelt ved nestleders underskrift sammen med et styremedlem.

 

§ 6

Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når styret beslutter det eller når minst 1/3-del av medlemmene skriftlig forlanger det.

Innkallelsen skal skje med 8 dagers varsel, og skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

 

§ 7

Hytteforeningens drift er basert på medlemskontingenten som fastsettes av årsmøtet.

Forfallsdato for kontingent er 1. juni.

Medlemskap løper pr. kalenderår til skriftlig utmelding er mottatt. Årsregnskapet avsluttes pr. 31.12. hvert år.

 

§ 8

Vedtektsendringer kan bare besluttes av årsmøtet med 2/3-dels flertall av de frammøtte medlemmer.

 

§ 9

Forslag om oppløsning av hytteforeningen behandles og avgjøres av årsmøtet, og beslutning for dette krever 3/4-dels flertall.

Ved eventuell endelig oppløsning overføres hytteforeningens frie midler til Tydal Idrettslag.